TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Afryka?ska kuchnia Rezy

Kilka słów o programie

Reza Mahammad jest czo?owym przedstawicielem kuchni indyjskiej w Wielkiej Brytanii i gwiazd? telewizji kulinarnej. W nowej serii, Reza zabiera widzów w niezapomnian? podró? po Afryce Po?udniowej, Namibii, Zambii, Botswanie i Mozambiku. Odkrywaj?c lokalne delicje i urozmaicaj?c tradycyjne afryka?skie receptury w?asnymi akcentami, Reza spotyka równie? miejscowych kucharzy, napawa si? pi?knem Afryki i uczy jej fascynuj?cej historii.

Prezentowany przez: Reza Mahammad

Reza mówi o sobie, ?e jest ,,hybryd? rozerwan? mi?dzy dwoma ?wiatami’, nawi?zuj?c do swojego indyjskiego wychowania i brytyjskiego wykszta?cenia. Reza wszed? w ?wiat gastronomii w wieku 16 lat gdy przej?? zarz?dzanie rodzinnym biznesem, The Star of India Restaurant. Cho? specjalizuje si? g?ównie w kuchni indyjskiej, Reza wierzy w eksperymentowanie z ró?nymi produktami i sk?adnikami z ca?ego ?wiata. Uwielbia dodawanie nowych smaków i wymiarów do tradycyjnych da?, czym zyska? sobie przydomek ,,Ksi?cia Przypraw”. Reza jest autorem dwóch ksi??ek kucharskich, Reza’s Indian Spice and Rice, Spice and All Things Nice.  Otworzy? szko?? gotowania, Chez Cartier, w po?udniowo-zachodniej Francji, na pó?noc od Bordeaux.

 

Więcej z tego programu