TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Cz?owiek kontra naród smakoszy

Kilka słów o programie

Od Albuquerque po Oahu Adam Richman poszukuje po?l bitwy, na kto?rych toczyc? sie? be?dzie zaz?arta wojna pomie?dzy cz?owiekiem a jedzeniem. Od talerza do talerza, od stanu do stanu, Adam Richman w nowym sezonie programu podejmuje najwie?ksze wyzwania kulinarne w Stanach Zjednoczonych, poz?eraja?c niewiarygodne posi?ki, kto?re wystawia? na cie?z?ka? pro?be? najtwardszych z?ar?oko?w! Adam poch?ania florydzki przysmak w postaci z?eberek aligatora oraz kolejne danie z potwora w postaci legendarnego steku o nazwie “Odwiert” w wykonaniu mieszkan?co?w Oklahomy. Naste?pna porcja solidnych przeka?sek czeka na naszego bohatera w Connecticut, gdzie odwiedzi on miejsce narodzin hamburgera, by zatopic? ze?by w tamtejszym dziele sztuki. Kto okaz?e sie? zwycie?zca? odwiecznej walki pomie?dzy cz?owiekiem a jedzeniem? 620

Prezentowany przez: Adam Richman

Adam Richman wychowa? si? w Nowym Jorku, sercu kulinarnym ?wiata,  i od wczesnych lat zapa?a? mi?o?ci? do jedzenia, któr? zaspokaja? korzystaj?c z bogactwa i ró?norodno?ci kulinarnej oferty tego wspania?ego miasta. Od samosów do sushi, nawet jako dziecko, Adam pragn?? wszystkiego spróbowa?.

Wiele lat pó?niej, jako student Uniwersytetu Emory w Atlancie, Adam zacz?? prowadzi? dziennik kulinarny, w którym dokumentowa? najlepsze jad?odajnie po?udniowowschodnich USA. Mimo, ?e studiowa? Stosunki Mi?dzynarodowe, jego mi?o?? do rzeczy jadalnych w naturalny sposób wci?gn??a go w ?wiat kulinariów. Po studiach zbudowa? imponuj?ce CV pracuj?c na ka?dym szczeblu ?wiata restauracji, w ca?ym kraju, od lady do kuchni. Mimo braku zawodowego wyszkolenia Adamowi uda?o si? zdoby? bezcenne, praktyczne do?wiadczenie.

Po uzyskaniu stopnia Magistra Sztuk Pi?knych na Yale University School of Drama, Adam zje?dzi? ca?e Stany wyst?puj?c w wielu regionalnych teatrach. Jego praca pozwala?a mu zaspokaja? g?ód poznawania najlepszych da? ka?dego zak?tka Stanów – wszystkie znalaz?y si? w jego dzienniku. W 2008 roku Adam zacz?? prowadzi? program „Man v Food” na kanale Travel Channel, który szybko sta? si? najch?tniej ogl?danym programem stacji. Pó?niej Adam prowadzi? i produkowa? programy takie jak “Man v Food Nation”, “Adam Richman’s Best Sandwich in America” i “Fandemonium”. Kolejny program prowadzony i produkowany przez Adama pojawi si? na ekranach 1 kwietnia 2015 roku.

W 2014 roku Adam poprowadzi? konkurs kulinarny na kanale NBC, “Food Fighters”, który odnotowa? najwi?kszy wzrost ogl?dalno?ci z pierwszego do drugiego tygodnia emisji od wielu lat. Drugi sezon programu pojawi si? w 2015 roku.