TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Na tropie jedzenia

Kilka słów o programie

Wybierzcie sie? w podro?z? nietypowym szlakiem z gwiazda? programu Polsat Food Network, Adamem Richmanem, kto?ry przemierza Ameryke? wszerz i wzd?uz? w poszukiwaniu najlepszych lokali z fast foodem, jakie moz?na znalez?c? w tym kraju. Wytrawny smakosz wcia?z? odkrywa niezwyk?e pere?ki, kto?re serwuja? wys?mienite potrawy. Od serca Teksasu po ulice Bostonu, Adam odwiedza mno?stwo trudnych do znalezienia baro?w, kto?re s?yna? z pysznego jedzenia. W Los Angeles Adam zapoznaje sie? z wyborem szalonych burgero?w w barze o nazwie The Escondite, natomiast w Chicago odwiedza inspirowana? epoka? prohibicji kryjo?wke? z niezwykle ciekawym menu. Spro?buje tez? wybornej pizzy w nielegalnym nowojorskim kasynie, a na Hawajach zamo?wi tanie tak tajne, iz? niegdys? by?o zakazane. Jes?li szukacie s?wietnych przeka?sek, trafilis?cie w dziesia?tke?. Niezalez?nie od miejsca i rodzaju dania, Adam z pewnos?cia? wpadnie na jego trop. 

Prezentowany przez: Adam Richman

Adam Richman wychowa? si? w Nowym Jorku, sercu kulinarnym ?wiata,  i od wczesnych lat zapa?a? mi?o?ci? do jedzenia, któr? zaspokaja? korzystaj?c z bogactwa i ró?norodno?ci kulinarnej oferty tego wspania?ego miasta. Od samosów do sushi, nawet jako dziecko, Adam pragn?? wszystkiego spróbowa?.

Wiele lat pó?niej, jako student Uniwersytetu Emory w Atlancie, Adam zacz?? prowadzi? dziennik kulinarny, w którym dokumentowa? najlepsze jad?odajnie po?udniowowschodnich USA. Mimo, ?e studiowa? Stosunki Mi?dzynarodowe, jego mi?o?? do rzeczy jadalnych w naturalny sposób wci?gn??a go w ?wiat kulinariów. Po studiach zbudowa? imponuj?ce CV pracuj?c na ka?dym szczeblu ?wiata restauracji, w ca?ym kraju, od lady do kuchni. Mimo braku zawodowego wyszkolenia Adamowi uda?o si? zdoby? bezcenne, praktyczne do?wiadczenie.

Po uzyskaniu stopnia Magistra Sztuk Pi?knych na Yale University School of Drama, Adam zje?dzi? ca?e Stany wyst?puj?c w wielu regionalnych teatrach. Jego praca pozwala?a mu zaspokaja? g?ód poznawania najlepszych da? ka?dego zak?tka Stanów – wszystkie znalaz?y si? w jego dzienniku. W 2008 roku Adam zacz?? prowadzi? program „Man v Food” na kanale Travel Channel, który szybko sta? si? najch?tniej ogl?danym programem stacji. Pó?niej Adam prowadzi? i produkowa? programy takie jak “Man v Food Nation”, “Adam Richman’s Best Sandwich in America” i “Fandemonium”. Kolejny program prowadzony i produkowany przez Adama pojawi si? na ekranach 1 kwietnia 2015 roku.

W 2014 roku Adam poprowadzi? konkurs kulinarny na kanale NBC, “Food Fighters”, który odnotowa? najwi?kszy wzrost ogl?dalno?ci z pierwszego do drugiego tygodnia emisji od wielu lat. Drugi sezon programu pojawi si? w 2015 roku. 

Więcej z tego programu