TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Warunki Korzystania z Serwisu

1.WSTĘP ORAZ WYRAŻENIE ZGODY

 

Witamy na foodnetwork.pl. foodnetwork.pl jest interaktywnym serwisem internetowym prowadzonym przez Scripps Networks International (UK) Limited ("my", „Operator”). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem statystycznym 5068968, nr VAT GB 835 5433 23 z siedzibą przy One Fleet Place, Londyn, EC4M 7WS.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZED WEJŚCIEM NA STRONĘ. POPRZEZ WEJŚCIE LUB KORZYSTANIE Z SERWISU (Z WYJĄTKIEM CZYTANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW PO RAZ PIERWSZY) WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ ORAZ PRZYJMUJĄ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ OKRESOWYM MODYFIKACJOM ZGODNIE Z PUNKTEM 16 NINIEJSZYCH WARUNKÓW. NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU WYMAGAJĄ WYRAŻENIA ZGODY NA SKIEROWANIE WSZELKICH KONFLIKTÓW DO ARBTIRAŻU, PRZYZNAJĄ NAM OKREŚLONE PRAWA ORAZ LICENCJE, WYŁĄCZAJĄ NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZNOSZĄ LUB OGRANICZAJĄ OKREŚLONE PRAWA UŻYTKOWNIKÓW, ORAZ OGRANICZAJĄ NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC STRON KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIE Z WARUNKAMI ORAZ W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA NA NIE ZGODY, O WSTRZYMANIE SIĘ OD UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO SERWISU ORAZ KUPOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG.
Użytkownik niniejszym oświadcza, iż w pełni zapoznał się i zrozumiał niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu. Użytkownik zapoznał się oraz rozumie Warunki Korzystania z Serwisu oraz materiałów i informacji na nim dostępnych oraz możliwość publikacji Zawartości Użytkownika (Zgodnie z sekcją 6).

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu obejmują również Politykę Prywatności określającą sposób gromadzenia oraz wykorzystywania informacji o Użytkowniku przez Operatora. Kopię Polityki Prywatności można znaleźć tutaj. Uzyskując dostęp lub Korzystając z Serwisu potwierdzasz, iż zapoznałeś się oraz zaakceptowałeś Politykę Prywatności.


2.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Niniejszy Serwis oraz jego Zawartość (oraz wszelkie ich pochodne) w tym wszelkie teksty, ilustracje, pliki, obrazy, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, muzyka, filmy, informacje, zawartość, materiały, produkty, usługi, URL-e, technologie, dokumentacja oraz materiały interaktywne (łącznie zwane „Zawartość Serwisu”) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane pozostają wyłączną własnością Operatora strony lub jego partnerów licencyjnych. Wszelkie znaki handlowe, usługowe, nazwy handlowe pozostają wyłączną własnością Operatora Serwisu lub jego partnerów licencyjnych. Użytkowanie niniejszego Serwisu nie stanowi w żadnym zakresie przekazania wyżej wymienionych praw na Użytkownika, z wyłączeniem ograniczonych praw określonych w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu.


3. DOSTĘP DO SERWISU ORAZ KORZYSTANIE Z SERWISU

(A) Serwis oraz Zawartość Serwisu są udostępniane w celach informacyjnych oraz osobistych z wyłączeniem celów komercyjnych. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa w tym do praw własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu, Użytkownik nie ma prawa użytkowania, reprodukcji, dystrybucji, kreatywnej obróbki, publicznego wyświetlania, upubliczniania, transmitowania lub w inny sposób wykorzystywania Zawartości Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora Serwisu lub w przypadku Zawartości będącej własnością stron trzecich, właściciela Zawartości. W określonych przypadkach, możemy wyrazić zgodę na pobranie lub wydrukowanie Zawartości Serwisu. W takich przypadkach zezwolenie obejmuje jednorazowe pobranie lub druk pojedynczej kopii Zawartości Serwisu na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż jest świadom, że pobrana lub wydrukowana Zawartość Serwisu pozostaje wyłączną własnością Operatora Serwisu.

(B) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu, Użytkownik nie ma prawa:.

((i)usuwania, zmiany, kopiowania lub modyfikacji wszelkich powiadomień lub ostrzeżeń dotyczących znaków handlowych lub innych praw własności umieszczonych na Serwisie lub w Zawartości Serwisu;
(ii) obchodzenia, wyłączania lub w inny sposób ingerowania w funkcjonalności zabezpieczające Serwis, w tym wszelkie funkcjonalności zapobiegające lub ograniczające kopiowanie Zawartości lub ograniczające wykorzystanie Serwisu lub Zawartości Serwisu;
(iii) używania urządzenia automatycznego (takiego jak robot lub spider) lub procesu manualnego w celu kopiowania lub powielania Serwisu lub Zawartości Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora. Niniejszym zezwalamy operatorom publicznie dostępnych wyszukiwarek wykorzystywać automatyczne urządzenia (takie jak roboty i spidery) do kopiowania Zawartości Serwisu w wyłącznym celu (wyłącznie w niezbędnym zakresie) stworzenia publicznie dostępnego indeksu Zawartości Serwisu. Operator niniejszym zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego zezwolenia w dowolnym czasie;
(iv) zbierania indywidualnie identyfikowalnych informacji z Serwisu, w tym nazw Użytkowników, haseł oraz adresów email;
(v) wykorzystywania Serwisu do pozyskiwania innych Użytkowników jako klientów lub członków wszelkich komercyjnych serwisów internetowych lub innych organizacji bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;
(vi) zakłócania prawidłowego działania Serwisu lub utrudniania, ograniczania lub uniemożliwiania działania Serwisu;
(vii) rozkładania lub rozmontowywania jakichkolwiek elementów Serwisu;
(viii) wykorzystania oprogramowania monitorującego działanie w sieci w celu określenia architektury danych lub pozyskania danych z Serwisu;
(ix) uzyskiwania dostępu do Serwisu lub wykorzystywania Serwisu w związku z wszelkimi działaniami niemoralnymi lub niezgodnymi z prawem;
(x) zachęcania do zachowań niezgodnych z prawem cywilnym lub karnym, podszywania się pod tożsamość osób trzecich (np. Wykorzystując Członkostwo innych Użytkowników(zgodnie z definicją Sekcji 5(B)) bez ich zgody); lub
Angażowania się w działania ograniczające lub utrudniające Korzystanie z Serwisu osób trzecich.
(C) Użytkownik niniejszym deklaruje gotowość pełnej współpracy z Operatorem w celu zbadania wszelkich form działalności mogących stanowić naruszenie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

4.WARUNKI POŁĄCZENIA Z SERWISEM

Operator niniejszym przyznaje Użytkownikom ograniczoną, niewyłączną licencję z zastrzeżeniem prawa do jej odwołania w dowolnej chwili, na połączenie się ze stroną główną Serwisu poprzez wszelkie witryny, których funkcjonowanie nie stanowi konkurencji wobec Serwisu pod warunkiem, iż strona łącząca nie zawiera treści krytycznych lub szkodliwych wobec Serwisu, oraz iż wszelkie strony z nią połączone działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w żaden sposób nie naruszają, zniesławiają, grożą lub łamią prawa prywatności, własności intelektualnej lub innych praw stron trzecich, oraz nie publikują, dystrybuują, rozpowszechniają lub umożliwiają rozpowszechnienie informacji obraźliwych, zniesławiających, bluźnierczych, niemoralnych, obscenicznych lub niezgodnych z prawem lub innych materiałów niezgodnych z naszą misją. Połączenie nie jest tożsame z poparciem łączonej strony przez nasz Serwis. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

(A)W celu uzyskania dostępu do niektórych części Serwisu konieczna będzie rejestracja. Jeśli nie masz skończonych trzynastu lat, nie możesz się zarejestrować jako Użytkownik ani przekazywać nam swoich danych osobistych.

(B)W procesie rejestracji należy podawać prawdziwe, precyzyjne oraz pełne dane oraz w razie ich zmian, niezwłocznie je uaktualniać w systemie. W procesie rejestracji Użytkownik tworzy własną nazwę Użytkownika oraz hasło (“Członkostwo”), które pozwolą uzyskać dostęp do określonych obszarów Serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę oraz poufność Członkostwa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za aktywność, która ma miejsce w ramach jego Członkostwa. Użytkownik winien niezwłocznie poinformować nas pod adresem contactus@foodnetwork.co.uk o wszelkich przypadkach złamania jego zabezpieczeń lub haseł. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu zarejestrowanym Użytkownikom w przypadku ich niezastosowania się do niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

 

6. Zawartość Użytkownika

(A) Operator może zezwolić Użytkownikom na publikowanie, przesyłanie lub udostępnianie wiadomości, tekstów, ilustracji, plików, obrazów, grafiki, zdjęć, komentarzy, dźwięków, muzyki, filmów, informacji, zwartości lub innych materiałów („Zawartość Użytkownika”) na Serwisie. Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących praw licencyjnych zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu, Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Zawartości Użytkownika. Operator nie gwarantuje poufności w odniesieniu do Zawartości Użytkownika, w tym do Zawartości nie publikowanej na Serwisie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie oraz ochronę wszelkich praw własności intelektualnej do Zawartości Użytkownika.

(B)Użytkownikom zabrania się przesyłania Zawartości chronionej prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami, tajemnicą handlową, prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej, osobistej lub kontraktowej lub innymi prawami stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego prawa. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące skutkiem niezastosowania się do postanowień niniejszego postanowienia.

(C)Użytkownik niniejszym oświadcza i zobowiązuje się do nie przesyłania Zawartości Użytkownika która:

(i) w dowolny sposób narusza prawa stron trzecich w tym wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub inne rodzaje własności intelektualnej, osobistej, umownej, rzeczywistej lub wszelkie inne prawa przysługujące stronom lub osobom trzecim;
(ii)wprowadza w błąd co do tożsamości autora lub jest niezgodna z prawem, pomawia, zniesławia, narusza prywatność lub jest wulgarna, obsceniczna, bluźniercza, pornograficzna, niesmaczna, wyzywająca, obrzydliwa, cechująca się nadmierną przemocą lub w inny sposób prowokuje obiekcje stron trzecich;
(iii) zachęca do zachować stanowiących naruszenie prawa karnego lub mogących skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać prawo;
(iv) stanowi reklamę dóbr lub usług lub ma na celu pozyskanie funduszy;
(v)zawiera informacje osobiste identyfikujące numery telefonów, numery identyfikacyjne, numery kont, adresy lub informacje o miejscu zatrudnienia;
(vi) zawiera formułę, instrukcje lub porady mogące być szkodliwe lub niebezpieczne w skutkach;
(vii) stanowią część łańcuszka pocztowego wszelkiego rodzaju; lub
(viii) mogącą skutkować powstaniem zobowiązań licencyjnych Operatora wobec wszelkich stron trzecich.
Operator również niniejszym zakazuje wszelkich zachowań lub działań mogących jego zdaniem ograniczać lub powstrzymywać innych Użytkowników od Korzystania z Serwisu.

(D) Poprzez udostępnianie Operatorowi Zawartości Użytkownika, strona udostępniająca automatycznie przyznaje Operatorowi nieodpłatną, nieograniczoną w czasie lub miejscu, nieodwołalną licencję, wraz z prawem do jej przekazania stronom trzecim, obejmującą użycie, zapisanie, sprzedaż, dzierżawę, reprodukcję, dystrybucję, kreatywną modyfikację (w tym tłumaczenie), publiczną prezentację, publiczne wykonanie, transmisję, publikację oraz wszelkie inne wykorzystanie Zawartości Użytkownika (w całości lub w części) wedle uznania Operatora w tym: (1) w związku z naszą działalnością komercyjną; oraz (2) w związku z działalnością komercyjną naszych następców prawnych, właścicieli, spółek zależnych oraz innych stron powiązanych. Niniejsze uprawnienie może być egzekwowane w dowolnej technologii lub formacie znanymi obecnie lub opracowanymi w przyszłości przez cały czas trwania praw własności intelektualnej lub praw autorskich do danej Zawartości Użytkownika. Użytkownik zezwala również innym Użytkownikom na dostęp do Zawartości Użytkownika oraz na wykorzystanie, zapisanie, sprzedaż, dzierżawę, reprodukcję, dystrybucję, kreatywną modyfikację, publiczne pokazywanie, publiczne wykonanie, transmisję, publikację oraz inne zastosowanie Zawartości Użytkownika dla celów niekomercyjnych oraz osobistych zgodnie z Warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu. Przyznane prawa obejmują prawo do konfiguracji, hostingu, indeksowania, cachowania, cyfryzacji, kompresji, optymalizacji, modyfikacji, edytowania, adaptacji oraz usuwania i łączenia Zawartości Użytkownika. Użytkownik również zezwala na wykorzystanie wszelkich idei lub koncepcji, wiedzy oraz technik zastosowanych w przekazanej Zawartości Użytkownika bez wynagrodzenia lub powstania zobowiązania wobec Użytkownika lub innych stron trzecich.

(E) Przekazując Zawartość Użytkownika, automatycznie przyznajesz Operatorowi prawo, lecz nie obowiązek, wykorzystania Twoich informacji biograficznych w tym, nazwiska oraz lokalizacji w związku z transmisją, drukiem, przekazem internetowym lub innym zastosowaniem lub publikacją Zawartości Użytkownika oraz do ujawniania Twojej tożsamości wszelkim stronom trzecim twierdzącym, iż przekazana Zawartość Użytkownika łamie ich prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich istniejących jak i potencjalnych roszczeń do tak zwanych “praw autorskich” w odniesieniu do Zawartości Użytkownika oraz oświadcza, iż wszelkie strony trzecie mogące mieć podobne prawa do Zawartości Użytkownika również się ich zrzekły.

(F) Operator zastrzega sobie prawo wyświetlania reklam powiązanych z Zawartością Użytkownika oraz do wykorzystania Zawartości Użytkownika w celach reklamowych oraz promocyjnych. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie Zawartości Użytkownika na stronach internetowych oraz w sieciach reklamowych naszych partnerów dystrybucyjnych oraz innych poddostawców (w tym Użytkowników ich usług).

(G) Operator ma prawo, lecz nie obowiązek, monitorowania Zawartości Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Zawartości Użytkownika jeśli uzna, iż Zawartość ta nie spełnia wymogów Warunków Korzystania z Serwisu. Prosimy o rozwagę oraz rozsądek podczas oglądania Zawartości użytkownika. Operator nie ma obowiązku publikacji, przechowania lub wykorzystania Zawartości Użytkownika oraz nie gwarantuje jej dystrybucji. Operator ma w dowolnej chwili prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu lub wykorzystywania Zawartości Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do dostępu do Zawartości Użytkownika na stronie internetowej a Operator nie jest zobowiązany do jej udostępnienia.

(H) Prawa przyznane Użytkownikowi w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu nie mogą być ograniczone lub odwołane. Gdy Użytkownik pozyska wiedzę, iż przesłana przez niego Zawartość Użytkownika zawiera materiał, do którego Użytkownik nie miał nieograniczonych praw, lub który nie był wolny od zobowiązań wobec stron trzecich, Użytkownik niezwłocznie poinformuje Operatora o tym fakcie na piśmie na adres contactus@foodnetwork.co.uk.

 

7. ZAWARTOŚĆ SERWISU ORAZ LINKI STRON TRZECICH

(A) Operator udostępnia Serwis w tym Zawartość Serwisu w celach rozrywkowych, edukacyjnych oraz promocyjnych. Nie należy polegać na, lub kierować się informacjami wyrażonymi w Serwisie dla jakichkolwiek innych celów. W każdym przypadku Użytkownik jest zobowiązany na własna rękę ocenić rzetelność, pełność lub przydatność Zawartości Serwisu. Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 11(c) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opierania się na informacjach pozyskanych z Zawartości Serwisu.

(B) W wielu przypadkach Zawartość Serwisu będzie zawierała Zawartość przekazaną przez stronę trzecią lub przedstawiać będzie opinie i poglądy strony trzeciej. Operator nie popiera, nie poleca i nie jest odpowiedzialny za precyzję, pełność lub rzetelność stwierdzeń wyrażonych na stronie internetowej osób nie będących upoważnionymi przedstawicielami Serwisu.

(C) Użytkownik niniejszym oświadcza, iż Operator nie ma obowiązku interweniować w spory pomiędzy osobami uzyskującymi dostęp do Serwisu lub pomiędzy osobami uzyskującymi dostęp do strony internetowej. Użytkownik niniejszym zwalnia Operatora, jego przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, właścicieli, następców prawnych, agentów, spółek powiązanych, spółek-córek od wszelkich roszczeń związanych z określonymi powyżej sporami.

(D) Serwis może zawierać linki do innych stron prowadzonych przez strony trzecie. Operator nie kontroluje oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść wyżej wymienionych stron. Użytkownik śledząc link działa wyłącznie na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione z tytułu kontaktu ze stronami trzecimi lub prowadzonymi przez nie witrynami internetowymi.

8.USŁUGI MOBILNE

Serwis może zawierać usługi dostępne na urządzenia przenośne, w tym:(A) możliwość przekazywania danych do Serwisu z urządzenia mobilnego (Upload): (b) możliwość otrzymywania oraz odpowiadania na wiadomości oraz wysyłania Zawartości i wiadomości za pomocą wiadomości tekstowych (SMS): oraz (c) możliwość uzyskiwania dostępu do Serwisu z urządzenia mobilnego (sieć mobilna) (łącznie zwane „Usługi Mobilne”). Obecnie Operator nie nalicza opłat za usługi mobilne, zastosowanie mają wyłącznie standardowe opłaty za usługi właściwego operatora sieci komórkowej. Stawki za poszczególne usługi należy sprawdzić w cenniku operatora sieci komórkowej. Korzystając z usług mobilnych wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości o Serwisie oraz naszych partnerach handlowych poprzez SMS, MMS, lub inne formy komunikacji elektronicznej obsługiwane przez Twoje urządzenie mobilne, oraz na przekazywanie nam określonych informacji o Twoim Korzystaniu z urządzenia mobilnego.

 

9.ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik niniejszym zwalnia Operatora oraz jego pracowników, dyrektorów, przedstawicieli, właścicieli, partnerów, następców prawnych, agentów, partnerów dystrybucyjnych, spółek zależnych oraz ich spółki powiązane z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów oraz wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z, lub związanych z: (i) dostępem Użytkownika do Serwisu; (ii) Zawartością Użytkownika przekazaną przez Użytkownika w ramach Członkostwa; (iii) wszelkimi rzeczywistymi lub zarzucanymi działaniami niezgodnymi z niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu; (iv) wszelkimi fałszywymi oświadczeniami złożonymi przez Użytkownika; lub (v) działaniami lub zaniechaniami Użytkownika. Użytkownik niniejszym deklaruje pełną współpracę z Operatorem w celu jego ochrony przed roszczeniami wynikającymi z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu.

 

10.WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM OŚWIADCZA, IŻ KORZYSTA Z SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS ORAZ ZAWARTOŚĆ SERWISU UDOSTĘPNIANE SĄ W „AKTUALNYM STANIE I „AKTUALNEJ DOSTĘPNOŚCI” ORAZ „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” BEZ DALSZYCH GWARANCJI OPERATORA. OPERATOR ORAZ JEGO PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, WŁAŚCICIELE, PARTNERZY, NASTĘPCY PRAWNI, AGENCI, PARTNERZY DYSTRYBUCYJNI, SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ STRONY Z NIMI POWIĄZANE NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU: (1) GWARANTOWANIA SATYFAKCJI KORZYSTANIA Z SERWISU; (2) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, RZETELNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, PRZYDATNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ SERWISU LUB ZAWARTOŚCI SERWISU; (3) GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, KOMERCYJNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (4) GWARANCJI NA USŁUGI LUB PRODUKTY OTRZYMANE POPRZEZ LUB REKLAMOWANE PRZEZ NASZ SERWIS LUB DO KTÓRYCH DOSTĘP MIAŁ MIEJSCE PRZEZ NASZ SERWIS; (5) GWARANCJE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI WYNIKÓW OTRZYMYWANYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU; (6) GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA I NIEPRZERYWALNOŚCI POŁĄCZENIA Z SERWISEM; ORAZ (7) GWARANCJI USUWANIA BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU.

 

11. LIMITATION ON LIABILITY

(A) Z ZASTRZEŻENIEM KLAUZULI 11(C), OPERATOR ORAZ JEGO PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, WŁASCICIELE, PARTNERZY, NASTĘPCY PRAWNI, AGENCI, PARTNERZY DYSTRYBUCYJNI, SPÓŁKI ZALEŻNE LUB STRONY Z NIMI POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE LUB RETORSYJNE) POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM SERWISU LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU, W TYM NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚC ZA STRATY PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, ZERWANIA UMOWY, UTRATY OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY DANYCH, UTRATY DOBREJ WOLI, ZMARNOWANIA CZASU PRACY ORAZ WSZELKICH INNYCH SZKÓD LUB STRAT NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY. POWYŻSZE OGRANICZENIE DOTYCZY RÓWNIEŻ SZKÓD PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI LUB PRODUKTAMI OTRZYMANYMI POPRZEZ LUB REKLAMOWANYMI PRZEZ SERWIS LUB LINKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA SERWISIE. POWYŻSZE OGRANICZENIE DOTYCZY RÓWNIEŻ SZKÓD PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARTOŚCIĄ UMIESZCZONĄ NA SERWISIE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ LUB W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIEM STRONY TRZECIEJ NA SERWISIE.

((B) Z ZASTRZEŻENIEM KLAUZULI 11 ORAZ NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU (C), WSZELKIE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA OPERATORA ORAZ JEGO PRZEDSTAWICIELI, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, WŁAŚCICIELI, PARTNERÓW, NASTĘPCÓW PRAWNYCH, AGENTÓW, PARTNERÓW DYSTRYBUCYJNYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH ORAZ ICH STRON POWIĄZANCYCH NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: A) SUMY PŁATNOŚCI OTRZYMANYCH OD DANEGO UŻYTKOWNIKA W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY LUB B) KWOTY £100. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA OGRANICZENIE TERMINU ZGŁASZANIA EWENTUALNYCH SZKÓD DO OKRESU JEDNEGO ROKU OD ICH WYSTĄPIENIA.

(C) Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie wyklucza lub ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu będący skutkiem naszego zaniedbania lub naszej odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia lub innych form odpowiedzialności których wyłączenie jest niedopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

12.Zakończenie Umowy

(A) Operator zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia Członkostwa lub zablokowania dostępu do Serwisu wedle własnego uznania. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za zakończenie lub zawieszenie Członkostwa lub zablokowanie dostępu do Serwisu.

Zarejestrowani Użytkownicy mogą zakończyć Członkostwo w dowolnej chwili wysyłając email na adres contactus@foodnetwork.co.uk.

(C) (C) Zawieszenie lub zakończenie Członkostwa nie stanowi wygaśnięcia zobowiązań przyjętych przez Użytkownika na podstawie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu pozostają w mocy po zakończeniu lub zawieszeniu Członkostwa.

 

13. PRAWA AUTORSKIE

Szanujemy prawa własności intelektualnej i oczekujemy takiego samego stanowiska od naszych Użytkowników. W określonych okolicznościach, zastrzegamy sobie prawo rozwiązania/wyłączenia Członkostwa Użytkowników, co do których zaistnieje podejrzenie łamania przez nich praw autorskich (lub praw własności intelektualnej) stron trzecich. Powyższe postanowienie dotyczy również ograniczania lub wyłączania dostępu do materiałów umieszczonych na Serwisie będących przedmiotem lub przyczyną działalności niezgodnej z prawem.

 

14. PRAWO WŁAŚCIWE; JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu powstały zgodnie z prawami Anglii i Walii. Wszelkie kroki prawne podjęte przeciw Scripps Networks International (UK) Limited wynikające z lub związane z naszym Serwisem lub niniejszym dokumentem podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

 

15. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW; ARBITRAŻ

Wyłącznie w niniejszej sekcji wyrażenia “my” oraz “nam” odnoszą się do Scripps Networks International (UK) Limited oraz Użytkownika łącznie.

Wyłącznie w niniejszej sekcji wyrażenia “my” oraz “nam” odnoszą się do Scripps Networks International (UK) Limited oraz Użytkownika łącznie.

(B) Strony niniejszym oświadczają, iż wszelkie spory między nimi (z wyłączeniem przypadków określonych poniżej) rozwiązywane będą na drodze arbitrażu, na podstawie postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Strony uznają orzeczenie arbitrażu jako ostateczne. Strony również wyrażają zgodę na to co następuje:

(i) (i)Wyrażenie "Spory" obejmuje wszelkie roszczenia oraz konflikty pomiędzy stronami w jakikolwiek sposób związane z Serwisem, Zawartością Serwisu lub niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu – w tym roszczenia wobec pracowników, agentów lub innych przedstawicieli Scripps Networks International (UK) Limited oraz roszczeń Scripps Networks International (UK) Limited wobec Użytkownika.
(ii) Gdy Strona ma zamiar skierować sprawę do arbitrażu, w pierwszej kolejności powiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, opisując problem, wcześniejsze próby jego rozwiązania oraz załączając wszelkie konieczne dokumenty oraz propozycję sposobu rozwiązania spornej kwestii. Strony niniejszym oświadczają, iż podejmą próbę rozwiązania sporu we własnym zakresie. Jeśli takie rozwiązanie nie zostanie osiągnięte w terminie do 45 dni od otrzymania powiadomienia o arbitrażu, sprawę należy skierować do formalnego arbitrażu, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Arbitrażu z 1996 roku oraz prawa Anglii i Walii.
(iii) Arbitraż będzie prowadzony przez Londyński Sąd Arbitrażu Międzynarodowego (“LCIA”). W przypadku niezgodności zasad obowiązujących w LCIA z Warunkami niniejszego dokumentu, należy stosować się do postanowień niniejszego dokumentu. Procedury oraz zasady obowiązujące w LCIA są dostępne na stronie www.lcia.org.
(iv) Arbitraż będzie prowadzony przez jednego neutralnego arbitra wyznaczonego wspólnie przez strony lub (w przypadku braku zgody stron) wybranego i wyznaczonego przez LCIA.
(v) Miejscem arbitrażu będzie Londyn a językiem obowiązującym podczas arbitrażu będzie jezyk angielski.
(vi) Strony wspólnie oświadczają, iż wszelkie spory skierowane do arbitrażu rozstrzygane będą indywidualnie (nie łączone ze sporami z osobami trzecimi). W przypadku uznania tego zapisu za niezgodny z prawem, wszystkie postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu należy uznać za niezgodne z prawem a wszelkie spory kierować do właściwego sądu.
(vii) Strona, której arbitraż przyzna rację w sporze otrzyma zwrot kosztów, w tym kosztów reprezentacji prawnej, poniesionych w związku z arbitrażem.
(C)Strony mają prawo kierować kwalifikujące się sprawy do sądu ds. małych roszczeń.

 

16. ZMIANY; POSTANOWIENIA DODATKOWE

(A) Operator zastrzega sobie prawo modyfikowania lub usuwania dowolnych elementów lub funkcjonalności Serwisu oraz do modyfikacji niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Operator zastrzega sobie również prawo dostarczenia użytkownikom zasad oraz warunków regulujących ogólne korzystanie z całości Serwisu lub z jego części („Warunki Dodatkowe”). Wszelkie Warunki Dodatkowe dostarczone Użytkownikom w późniejszym terminie będą stanowić integralną część niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. W przypadku gdy Warunki Dodatkowe będą w konflikcie z niniejszymi Warunkami Korzystania z Serwisu należy stosować się do Warunków Dodatkowych.

(B) Modyfikacja niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków Dodatkowych wejdzie w życie w chwili jej ogłoszenia poprzez umieszczenie na Serwisie lub poprzez przesłanie Użytkownikowi w formie poczty zwykłej lub elektronicznej. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania ewentualnych zmian do Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków Dodatkowych. Korzystanie z Serwisu po modyfikacji Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków dodatkowych jest tożsame z akceptacją modyfikacji. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmiany Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków Dodatkowych należy zlikwidować Członkostwo zgodnie z Sekcją 12(B), lub w przypadku braku Członkostwa należy niezwłocznie zaprzestać Korzystania z Serwisu.

 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(A)Wszelka zwłoka lub zaniechanie w wykorzystaniu praw przysługujących Operatorowi na podstawie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu nie jest tożsama z rezygnacją z korzystania z wymienionych praw w przyszłości. Nazwy sekcji w niniejszym dokumencie podane są wyłącznie w celach orientacyjnych i nie mają znaczenia prawnego. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu za niezgodne z prawem lub nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. W przypadku gdy możliwe będzie stosowanie unieważnionego postanowienia w postaci ograniczonej lub skróconej, postanowienie to należy stosować w zakresie, w którym może być uznane za ważne i zgodne z prawem.

(B) Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu (w tym Polityka Prywatności oraz Warunki Dodatkowe) stanowią pełną regulacją stosunków prawnych pomiędzy stronami.

(C) Użytkownikowi nie przysługuje prawo przekazywania lud delegowania obowiązków na nim spoczywających na podstawie postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora pod rygorem nieważności. Operatorowi przysługuje prawo przekazania lub delegowania wszelkich praw mu przysługujących na podstawie postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia.

Wchodzi w życie: 10 Września, 2013. © 2013 Scripps Networks International (UK) Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.